Share

Jesteśmy niezależnym think tankiem, który pracuje na rzecz wprowadzania w Polsce zmian systemowych. Czynimy to w imię poprawy sprawności funkcjonowania państwa, a nie realizacji jakiejkolwiek koncepcji politycznej. Wzorując się na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach, tworzymy bank pomysłów. Ramami naszego działania są demokracja, trójpodział władzy, samorządność lokalna, społeczeństwo obywatelskie i wolny rynek.

Aby dostosować Polskę do wyzwań współczesnego świata i problemu starzejącego się społeczeństwa, musi nastąpić zasadnicze przebudowanie organizacji sektora publicznego. Umożliwi to sprawne zarządzanie i kreowanie polityk sektorowych.

Nasze przewodnie hasła to efektywne dostarczanie usług obywatelom, elastyczność spłaszczonych struktur publicznych, prostota prawodawcza oraz transparentność władz i ich odpowiedzialność wobec mieszkańców. Sektor publiczny powinien ulec zmniejszeniu, a jego głęboka racjonalizacja przyczyni się do redukcji długu publicznego oraz reformy i obniżenia podatków. Pomoc państwa ma jedynie zachęcać do czynnego udziału w życiu społecznym.

Wolność i równe szanse awansu życiowego obywateli wymagają pozostawienia jak największej przestrzeni do aktywności. Tam, gdzie niezbędne są przepisy, powinny one być proste i stabilne. Ustawy muszą określać jedynie ramowe zasady zarządzania publicznego i kształtowania polityk.

Zrywając z tradycją Polski resortowej, ministrowie powinni wspólnie kierować całą administracją rządową. W koordynowaniu zadań państwa i podejmowaniu decyzji główną rolę będą odgrywać małe ministerstwa o charakterze eksperckim z kadencyjną wyższą kadrą urzędniczą. Profesjonalna służba cywilna zagwarantuje sprawne tworzenie oraz realizację polityk sektorowych.

Finansowanie działalności państwa powinno odbywać się z jednego budżetu. Trzonem sektora publicznego staną się większe niż obecnie gminy, czerpiące dochody z własnych podatków. Dwuszczeblowy samorząd terytorialny, składający się z dużych gmin i władz regionalnych, będzie rzeczywistym łącznikiem pomiędzy państwem a obywatelami.

Share

Dodatkowe informacje