Share

Statut Stowarzyszenia
Forum Od-nowa

Przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 20 listopada 2011r.

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Forum Od-nowa”, a w dalszej części Statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), niniejszego statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2.
Cele Stowarzyszenia.
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1.Zgłaszanie i upowszechnianie propozycji zmian systemowych, mających na celu lepsze sprostanie przez Polskę wyzwaniom cywilizacyjnym.
2.Promowanie  filozofii państwa zorganizowanego w sposób prosty, transparentny i przyjazny obywatelom.
3.Poprawianie jakości debaty poświęconej kwestiom publicznym.
4.Formułowanie strategii rozwojowej dla Polski na najbliższe lata.
5.Zwiększanie odpowiedzialności elit i obywateli za kraj.
6.Pogłębianie refleksji nad politykami w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania państwa.
7.Kształtowanie i edukowanie opinii publicznej w zakresie zjawisk ekonomiczno-społecznych.
8.Tworzenie zaplecza intelektualnego przemian gospodarczo-strukturalnych.
9.Umacnianie partycypacji jednostek w życiu publicznym i budowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką tworzą wszyscy obywatele.
10.Udział w postępowaniach administracyjnych związanych przedmiotowo z zakresem działalności Stowarzyszenia i realizowanych przezeń celów.
11.Wspieranie transparentności i rozwoju dobrych praktyk w działalności administracji publicznej.
12. Działanie na rzecz rozwoju samorządności oraz wspieranie współpracy samorządów terytorialnych.
13. Promowanie i wspieranie dobrych praktyk w zakresie polityki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Prowadzenie działalności badawczej i analitycznej.
2.Organizowanie konferencji, debat i spotkań tematycznych.
3.Tworzenie ośrodka działającego na rzecz przeprowadzania koniecznych reform.
4.Oferowanie konkretnych rozwiązań systemowych, nakierowanych na źródła problemów, także przy wykorzystaniu mechanizmów sprawdzonych w innych krajach.
5.Działalność wydawniczą i publikacyjną.
6.Prowadzenie szkoleń i warsztatów.
7.Doradztwo i porady ekspertów stowarzyszenia.
8.Propagowanie w mediach celów stowarzyszenia.
9.Formułowanie propozycji ustawowych i obejmujących inne akty normatywne.
10.Udział w procesie stanowienia prawa w charakterze eksperckim.
11.Współpracę z organizacjami zagranicznymi o podobnym do Stowarzyszenia profilu działalności.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych,
2.Członków honorowych,
3.Członków wspierających.
§8
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zobowiąże się do akceptacji celów Stowarzyszenia, wypełni deklarację członkowską i opłaci składki. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
§9
Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§10
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują poparcie finansowe lub w inny sposób przyczynią się do realizacji celów Stowarzyszenia.
§11
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
zgłaszać wnioski dotyczące prac Stowarzyszenia,
korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
2.Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
3.Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2.Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.Regularnie opłacać składki członkowskie.
§13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie; skreślenia z listy członków za niepłacenie składek (uchwałą Zarządu, po udzieleniu pisemnego upomnienia); wykluczenia na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz; śmierci.
§14
Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia i wykluczenia przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia.
§15
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.
§16
Kadencja trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§17
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
§18
Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§19
Walne Zebranie wszystkich członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§20
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§21
1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2.Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
3.Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2.Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
3.Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia.
4.Udzielenie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
5.Rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.
6.Nadawanie członkostwa honorowego.
7.Uchwalanie zmian Statutu.
8.Ustalanie wysokości składek członkowskich.
9.Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie decyzji dotyczących działań programowych Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
12. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu.
§23
1.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia pisemnie wszytkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, członkowie honorowi oraz członkowie wspierający reprezentowani przez osoby upoważnione. Członkowie Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to zgodę, mogą być powiadamiani przez Zarząd za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.W przypadku braku quorum, o którym mowa w § 21 ust. 1 statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż 14 i nie później niż 30 dni po terminie pierwszym w sposób określony w ust. 1 statutu.
§24
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
§25
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie wcześniejszym niż 3 dni i nie późniejszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§26
1.Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
2.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie:
- prezesa,
- sekretarza,
- skarbnika.
§27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3.Nadzorowanie działalności gospodarczej.
4.Zwoływanie Walnych Zebrań.
5.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
6.Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania.
7.Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
§28
1.Zarząd zbiera się w razie potrzeby.
2.Zarząd przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe (sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) z działalności Stowarzyszenia w terminie do 31 października każdego roku.
3.Sprawozdania są jawne. Zarząd czuwa nad ich publikacją bądź udostępnieniem zainteresowanym podmiotom oraz przekazaniem organom państwowym w zakresie wymaganym przepisami.
§29
Organem wewnętrznym kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 do 5 osób, będących członkami Stowarzyszenia, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być ponadto osoba skazana za przestępstwo umyślne prawomocnym wyrokiem sądu.
§30
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej.
§31
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
1.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2.Prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.
§32
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§33
Szczegółowe zadania i formy działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5.
Majątek Stowarzyszenia.
§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§35
1.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

składki członkowskie
dotacje i subwencje, przeznaczane na działalność statutową
wpływy i dochody z działalności statutowej
zapisy i darowizny.

2.Dochód Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie i rozmiarach, służących celom statutowym.
§36
1.Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz pism i dokumentów, powodujących powstanie zobowiązań po stronie Stowarzyszenia, upoważnieni są prezes  łącznie ze skarbnikiem, pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu w zakresie określonym w dokumencie pełnomocnictwa, dwóch członków Zarządu łącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.Do podpisywania innych pism upoważnieni są członkowie Zarządu lub inny członek Stowarzyszenia wyznaczony przez Zarząd.
§37
1.Majątek Stowarzyszenia nie może służyć udzielaniu pożyczek ani zabezpieczaniu zobowiązań członków, pracowników oraz osób im bliskich.
2.W przypadku przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób fizycznych nie będą stosowane żadne preferencje dla członków, pracowników ani osób im bliskich.
3.Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystany na rzecz członków i pracowników jedynie wtedy, gdy jest to zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
§38
Stowarzyszenie nie może stosować żadnych preferencji w przypadku zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy lub bliskie im osoby.
Rozdział 6.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§39
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§40
1.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2.Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia, który musi być zgodny z celami statutowymi.

Share

Dodatkowe informacje